Konst
    del del
del    
Stina

KONSTBILDER
Klicka här för att se mina bilder!


Bosatt i Mälardalen, Åkers Styckebruk och utbildad vid Konsthögskolan
Stockholm 1977-1982, avd. måleri.
Genomfört utställningar i Stockholm och på ett flertal olika platser
i Sverige samt fyra utsmyckningsuppdrag, bl.a. Departementshuset,
Stockholm.

Jag har arbetat som lärare och projektledare i egna kreativa, skapande 
projekt, bl.a. som Länskonstnär i Värmland (målgrupp ungdomar) och
i samarbete med Stockholm Europas Kulturhuvudstad-98.
Även med workshops i personlig utveckling för arbetsplatser/vuxna.
Genom åren har jag inspirerats av flera konstnärer, exempelvis
James Turell, Henri Matisse och Francisco Goya. Likaså Islamska mönster
i Alhambra samt bilder av barn och ungdomar.

På upptäcksfärd i livet
Jag vill spegla livets möjligheter och lösningar utifrån en inre process.
Mänskliga utmaningar och frågeställningar beskrivs i ett ganska abstrakt
formspråk. Ofta arbetar jag med samma motivkrets med olika uttryckssätt
i form och material.
 

Stina

ART
Click here and you can see my pictures
!

Resides near Stockholm, Sweden.
Trained at the Stockholm Academy of Art, Painting section, 1977-1982.
I have exhibited my artwork in Stockholm and in numerous other locations
in Sweden. In the course of my career I havecarried out four public
commissions, amongst these one in the Government building in Stockholm.

I have worked as a project manager and teacher at my own creative projects
in cooperation with the Stockholm Cultural Capital of Europe in 1998 and
as County Artist (target group young people).
I have also worked as a creative facilitator for organisations and companies.

Through the years I have been inspired by several artists, for example
James Turell, Henri Matisse and Francisco Goya. Other sources of
inspiration include the Islamic patterns in the Alhambra Palace and pictures
created by children and youths.

On a voyage of discovery through life

In my art I want to reflect life’s opportunities and solutions using an
internal process. Human challenges and questions or issues are presented
in a rather abstract creative language. I often work with the same motifs and constantly searching for new forms of expression in shape and material.